Septic tanks: exploitatieverbod en uitzonderingen

Septic tanks zijn al jaren in Duitsland verboden. Ze mogen niet meer worden gebruikt. Wat is de reden voor het exploitatieverbod en welke uitzonderingen zijn van toepassing op het verbod op bediening, dan wordt u in detail deze post verteld. Je leert wat je moet overwegen bij het upgraden.

Traditionele sanitaire voorzieningen

Septic tanks zijn de oudste en meest structureel eenvoudige vorm van afvalwaterzuivering. Ze werken volgens het principe van sedimentatie.

Water-vreemde componenten, die zwaarder zijn, zinken in het stilstaande water als gevolg van hun eigen gewicht en afzetting als slib. Zelfs vandaag de dag wordt dit zogenaamde primaire slib nog steeds geproduceerd in de sedimentatiebekkens, die dienen als primaire behandeling voor vele moderne rioolwaterbehandelingssystemen. Sedimentatie filtert de grove bestanddelen van het afvalwater weg.

Effectiviteit van waterzuivering

Hoewel water wordt gezuiverd door sedimentatie, blijven veel schadelijke stoffen in het water achter. Bijzonder problematisch is de stikstof geproduceerd door rottingsprocessen en opgelost in het water. De bacteriën, die een sterke toename ondergaan door de ontledingsprocessen van het organische materiaal, worden niet uitgefilterd door sedimentatie.

Bacteriën en stikstof in het bijzonder zijn een zware belasting voor het water en de bodem wanneer ze in grote mate worden geïntroduceerd. Het water dat wordt gebruikt als ontvangend water of de grond voor infiltratie wordt daardoor zwaar belast.

Moderne bouwmethoden

Moderne sceptic tanks zijn ontworpen als zogenaamde driekamer sceptic tanks met drie verschillende, structureel gescheiden kamers. Ze zijn iets effectiever dan de oudere éénkamerputten, die meestal alleen een overloop hebben. Een grondige en milieuvriendelijke reiniging is echter niet voldoende om zelfs met deze septic tanks te bereiken.

Rechtvaardiging van het verbod

Sinds 2001 is de bescherming van de watervoorziening in de EU versneld door de catastrofale omstandigheden in veel Europese rivieren en meren. Afgezien van andere maatregelen, mag geen afvalwater in rivieren en meren worden geleid, wat tot grote veranderingen in de waterbalans zou leiden.

Dergelijke veranderingen leiden tot een massale bedreiging van de natuurlijke flora en fauna in het water en kunnen zelfs leiden tot het "kantelen" van het water.

Uitloging van slecht geklaard afvalwater in de bodem is ook problematisch, omdat de verontreinigende stoffen zich in de bodem kunnen ophopen en zo ook het grondwater kunnen bereiken.

Met betrekking tot de kwaliteit van het drinkwater is ook een belangrijke beschermingsmaatregel genomen. Drinkwater wordt in Duitsland uit deze bronnen geproduceerd:

  • Grondwater (voornamelijk drinkwaterproductie)
  • bij rivierputten (Uferbrunnen)
  • in geringe mate ook uit stromende of stilstaande wateren

Ontoereikende waterbescherming bedreigt daarom de kwaliteit van het drinkwater.

Uitzonderingen op het verbod

In Duitsland zijn de zogenaamde verzamelputten voor niet-afvalwater nog steeds toegestaan. Als een septic tank dus geen uitlaat heeft en een afvalverwerkingsbedrijf het verzamelde afvalwater met regelmatige tussenpozen pompt en naar de zuiveringsinstallatie transporteert, zijn dergelijke septic tanks toegestaan.

Gezien de kosten van verwijdering - deze mag alleen worden uitgevoerd door speciale bedrijven met de juiste toestemming - maar een conversie naar een moderne kleine afvalwaterzuiveringsinstallatie is in ieder geval aan te raden.

Een interessant, kosteneffectief alternatief kan een opgebouwde rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn, maar voor alle andere zuiveringsinstallaties sinds 2015 moeten ze ten minste één biologische zuiveringseenheid hebben. De bereikte proceskwaliteit moet overeenkomen met de wettelijke vereisten op de betreffende locatie.

Video Board: